logo ri-stav

Politika integrovaného systému

 

 

RI - STAV, s.r.o.  se sídlem v Litovli je  společnost,

která zabezpečuje realizaci v oblasti investiční výstavby  dopravních staveb a inženýrských sítí a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Vrcholové vedení společnosti se rozhodlo zavést pro úspěšné řízení a nasměrování společnosti ke zvýšení její výkonnosti a konkurenceschopnosti integrovaný systém managementu pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, pracovníkům, majitelům, dodavatelům, a zároveň minimalizovalo dopady na životní prostředí a BOZP, ve kterém tyto strany přímo nebo nepřímo působí.

Proto společnost vyhlašuje následující politiku integrovaného systému managementu, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, kvalitu a dodržování BOZP a jejíž důležitým úkolem je:

1.    Zaměření na zákazníka

·        Společnost je závislá na zákaznících, proto je prvotním  zájmem společnosti orientace na zákazníka.

·        Vše začíná a končí zákazníkem. Společnost plní požadavky zákazníků a snaží se překonat jejich očekávání.

·        Společnost se zaměřuje na poznávání a porozumění současným i budoucím potřebám zákazníků.

·        Společnost se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a dodržování BOZP.

·        Společnost analyzuje a vyhodnocuje spokojenost zákazníků.

·        Investiční záměry a svoji funkci podniku bude společnost projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.

·        Společnost využívá marketingových činností pro získávání zákazníků na trhu.

·        Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. S činnostmi zaměřenými na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí souvisí i prevence nehod a havárií včetně vedení a řízení zaměstnanců.

·         Za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích pracovníků společnosti

·        Vedení společnosti motivuje pracovníky k odvedení lepší práce a kvality a zvýšení výkonnosti.

·        Vedení společnosti stanovuje cíle kvality a cíle v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, které chce v jednotlivých časových etapách dosáhnout.

·       Vedení vytváří zdroje a podmínky tak, aby všichni pracovníci společnosti na všech úrovních řízení mohli plnit cíle kvality a cíle v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti BOZP stanovené vedením.

·        Vedení společnost vytváří účinný a efektivní systém pro vnitřní komunikaci (tok informací).

·        Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.    Zapojení pracovníků

·        Lidský faktor je strategickým faktorem rozvoje organizace.

·        V integrovaném systému managementu jsou zapojeni všichni pracovníci na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení.

·       Společnost podporuje a využívá schopnosti pracovníků ve prospěch společnosti a všech zainteresovaných stran.

·       Pracovníci jsou zapojeni do trvalého systému vzdělávání a získávání povědomosti o významu kvality.

·       K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí a systému BOZP jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.

·       Informováním pracovníků je podporováno jejich povědomí k péči o BOZP Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby organizace

·      Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj integrovaný systém managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.

·      Společnost se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí a k ochraně a zdraví při práci v mezích svých ekonomických zdrojů.

3.    Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

·        Společnost a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám.

·        Společnost přenáší na své dodavatele požadavky svých zákazníků.

·        Společnost pravidelně hodnotí a vybírá dodavatele, kteří jsou schopni plnit její požadavky.

·        Vzájemně výhodné vztahy zvyšují schopnost společnosti a jejich dodavatelů vytvářet užitnou hodnotu pro všechny zainteresované.

·        Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého pracovníka.

·        Informování k péči o BOZP pracovníků je podporováno jejich povědomí ohledně péče o životní prostředí a . Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.

·        Z hlediska BOZP společnost komunikuje s veřejností, orgány místní správy, státních institucí jakožto i s našimi zákazníky a dodavateli.

Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.

Ve Třech Dvorech, dne 1.6.2010

Irena Ryšavá - jednatelka firmy
Roman Ryšavý - jednatel firmy